Konkurs

TOYOTA ALTA - REGULAMIN KONKURSOWY

Niniejszy regulamin konkursu o nazwie „Konkurs Mikołajkowy” zwanego dalej: konkursem jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tym Konkursie.

§ 1


1. Organizatorem Konkursu jest ALTA FILIPKOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Ełku, ul. Ignacego Łukasiewicza 1 D, 19-300 Ełk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Ełk, VIII Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020493, NIP 8481518883; która jest przyznającym nagrody w rozumieniu art. 919 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1145).

2. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 Kodeksu cywilnego.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów o grach losowych i zakładach wzajemnych.

§ 2

 1. Administratorem danych osobowych jest ALTA FILIPKOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Ełku, ul. Ignacego Łukasiewicza 1 D, 19-300 Ełk.

 2. Dane osobowe Uczestników (adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, miejscowość będącą miejscem zamieszkania) będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

 3. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu Konkursu).

 4. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji w oparciu o profilowanie.

 5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

 6. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług hostingowych, usług na potrzeby kampanii mailingowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

 7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§ 3

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe w Polsce (osoby fizyczne), będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, o pełnej zdolności do czynności prawnych, zwane dalej Uczestnikami.

 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu u Organizatora, w godzinach jego pracy oraz na stronie internetowej Konkursu pod adresem: www.toyotaelk.pl

 3. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi, a każde zgłoszenie konkursowe uważane będzie za zgodą na brzmienie i akceptację postanowień Regulaminu.

 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz członkowie organów Organizatora jak również ich członkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia.§ 4

 1. Konkurs trwa od dnia 29.11.2019 r. do dnia 05.12.2019 r., przy czym zgłoszenia konkursowe Uczestników będą przyjmowane od dnia 29.11.2019 r. do dnia 05.12.2019 r., a ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 06.12.2019r. na facebooku Toyota Ełk.

 2. Wręczenie nagród po ogłoszeniu wyników konkursu w dniu 6.12.2019r. w Salonie Toyoty w Ełku.

§ 5

 1. Zadaniem uczestnika jest napisanie w komentarzu do wiadomości Organizatora o ogłoszeniu konkursu na fanpage pod adresem https://www.facebook.com/toyotaelk, które to zgłoszenie będzie autorskim, samodzielnym rozwiązaniem Uczestnika zadania, polegającym na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Wymyśl hasło promujące Toyotę Ełk.

 2. Rozwiązanie zadania konkursowego winno zostać dokonane z autentycznego, osobistego profilu uczestnika.

 3. Konkursowy komentarz nadesłany przez Uczestnika nie może zawierać treści politycznych, religijnych, kontrowersyjnych społecznie, dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje, sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi, jak również nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, ani zawierać wizerunku osób.

§ 6

 1. Zadanie konkursowe będzie oceniane przez 3-osobową Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora konkursu.

 2. Laureatami Konkursu zostaną 3 osoby, które przedstawią najbardziej kreatywne odpowiedzi.

§ 7

 1. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora.

 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Twoje ustawienia plików cookies

Na stronie Toyota Polska używamy technologii cookies w celach dostosowania naszych usług i oferty do Twoich potrzeb, w celu reklamy, analizy i statystyki. Informacje zapisane w cookies mogą zawierać dane osobowe. Jeśli wyrażasz na to zgodę, przejdź do strony i korzystaj z niej normalnie lub dowiedz się, w jaki sposób możesz zmienić swoje ustawienia.

OK